Missie

Vanuit het Evangelie van de Heer Jezus Christus, Zoon van God, zijn wij geroepen om:
•  Elkaar op te bouwen in het geloof in God en in liefde voor onze medemensen
•  Gods vrede en recht te zoeken op alle terreinen van het leven
•  De aarde op een verantwoorde wijze te beheren
•  Onze medemensen daartoe ook uit te nodigen.

Visie
We willen de vreugde leren ervaren van het kennen, aanbidden en navolgen van Jezus Christus. We willen het goede nieuws van Zijn Koninkrijk verkondigen met woorden en daden. We willen samen leren leven vanuit de liefde van God de Vader in de kracht van de Heilige Geest.

Wie zijn wij?
Wij zijn een kleinschalige gemeenschap van verschillende mensen uit alle generaties die Jezus Christus willen navolgen. Wij geloven dat wat Hij zei en deed op aarde van levensbelang is voor ieder mens en voor de wereld. Wij geloven dat de Bijbel, het Woord van God, hiervoor de betrouwbare bron is. De God die zich in de Bijbel laat kennen, heeft mensen zo lief dat Hij zijn enige Zoon gaf om ons te bevrijden van zonde en dood en ons zo redding, hoop en vreugde te geven. Wij geloven dat Jezus leeft en ons uitnodigt om door zijn kracht en in zijn stijl te leven, als kinderen van God. In verbondenheid met God en zijn Zoon mogen onze levens veranderen en tot bloei komen.

Wat beweegt ons?
Wij weten ons door Gods liefde en genade volledig gekend en geliefd. Wij komen bij elkaar om Hem daarvoor te danken en te eren. We willen ons laten leiden door wat God zegt in Zijn Woord. We lezen de Bijbel en zoeken naar de toepassing daarvan voor ons dagelijks leven. We zijn een gemeenschap die zich kenmerkt door onderlinge betrokkenheid en aandacht voor elkaar. We hebben een open houding naar buiten toe en zijn gastvrij.

Wat doen we?
Wij geloven dat God ons door Zijn Heilige Geest de kracht en talenten geeft om elkaar en de mensen in onze omgeving liefdevol te aanvaarden en te dienen.
We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente actief betrokken is en zijn gaven en talenten kan ontdekken en inzetten, zowel binnen de kerk als in de samenleving en daarin kan groeien. We ondersteunen elkaar daarbij en bieden toerusting aan, want kerk zijn we ook daar waar ieder op zijn plek in de samenleving Christus volgt.

De onderlinge gemeenschap wordt zichtbaar in:
• de samenkomst op zondag
• de ontmoetingen in de week in kleinere groepen

Onze missie en visie zoals we die in augustus 2016 hebben opgeschreven vindt u in de link hieronder.

missie-en-visie-ngk-de-pelgrim_aug2016

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim