Pastoraat

De goede herder
Het pastoraat is het werk van de herder die omziet naar de schapen van zijn kudde. Jezus is de Goede Herder en Hij zoekt op, is met ontferming bewogen, brengt veilig in de stal, heelt en versterkt, gaat voor.
Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar Hem die de herder is, naar Hem die uw ziel behoedt (1 Petrus 2: 25). 
Onze ziel is ons hele leven voor Gods aangezicht. In het pastoraat komt heel ons leven ter sprake zoals zich dat afspeelt voor God en in relatie met Hem.

Pastorale gemeente
In dat omzien naar elkaar betrekt de Heer heel zijn gemeente. De gemeente is kudde en pastor tegelijk:

Wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde verleid werd . Hebreeën 3:12

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en niet verzuimen elkaar weer terug te brengen, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Hebreeën 10:25

Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Efese 4:16

Onderherders
Om dit omzien naar elkaar te waarborgen heeft de Heer ook mensen met een bijzondere opdracht tot pastoraat aangesteld.

En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,  om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Efese 4: 11v

Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde,  waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de   gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Handelingen 20: 28

Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw ziel en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Hebreeën 13:17

Dit pastoraat hebben we in De Pelgrim als volgt vorm gegeven:

Basispastoraat
Het basispastoraat ( en basisdiaconaat) vindt primair plaats binnen de kringen. Alle leden delen in de verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien. Dit betreft zowel de leden die actief deelnemen in de kringsamenkomsten, als degenen die aan de kring zijn toegevoegd. In elke kringsamenkomst wordt onder leiding van de kringleider naar het wel en wee van ieder kringlid/adres geïnformeerd.

Pastoraal en diaconaal team
De eindverantwoordelijkheid voor pastoraat en diaconaat ligt bij het pastorale en diaconale team dat bestaat uit de predikant , 4 ouderlingen en 4 diakenen. Een duo van ouderling en diaken krijgt een deel van de kringen toegewezen. Het pastorale/diaconale team deelt deze verantwoordelijkheid actief door enkele keren per jaar voor overleg samen te komen. Naast dit brede overleg komen het pastorale ouderlingenen+predikant en  de diakenen ook  geregeld afzonderlijk samen.

Taken van pastoraal en diaconaal team
1. Het ondersteunen van de kringen in de pastorale en diaconale zorg, zowel intern als extern. Daarvoor  bezoeken zij (ten minste 1 keer per seizoen) de hun toegewezen kringen
2. Persoonlijk contact met leden van de kring vanuit 3 ingangen:
–  op verzoek van de kring(leider)
–  op persoonlijk verzoek van een lid
–  op eigen initiatief
3. Nieuwe leden:  Na een eerste kennismaking door de predikant of (indien afwezig} door een ander lid van de kerkenraad worden nieuwe leden door de kerkenraad toegelaten.

Interne communicatie
De communicatie tussen de kringen en de leden van het pastorale/diaconale team is een blijvend punt van aandacht ten dienste van de onderlinge betrokkenheid en de afstemming van activiteiten.

Kerkenraad
Volgens het AKS, art 15 maken alle leden van het pastoraal/diaconaal team als ambtsdragers  (pastorale ouderlingen en diakenen) deel uit van de kerkenraad. De kerkenraad komt voltallig een paar keer per jaar samen of, als bijzondere omstandigheden dat vragen, vaker. Het bestuur is gedelegeerde aan de kerngroep waarin vanuit het pastotaal en diaconaal team behalve de predikant ook een ouderling en een diaken vertegenwoordigd zijn.

NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim