Preek van de week – Vrienden van Jezus Johannes 15:15

Gemeente van onze heer

Dat prachtige verhaal aan de kinderen
De ontdekking dat God het fijn vindt dat ik Hem lief heb.
Nou dat wisten toch wel?
Dat is toch het eerste gebod: heb God lief boven alles.
Ja, maar het nieuwe dat mij diep raakte is dat de heilige almachtige God gesteld is op mijn liefde. Ik zondig klein beperkt mensje.
Dat we God boven alles moeten liefhebben, dat weten we.
Maar dat kun je op 2 manieren invullen
Vanuit het gebod is het een plicht.
En dat is opgave.

Maar als je het vanuit God zelf benadert, vanuit zijn innig verlangen naar mij en mijn liefde, dan is het niet langer een opgave, maar een wonder en een kracht en een stimulans.
Omdat je gaat ontdekken dat je zo kostbaar bent in Gods ogen dat – hoe groot hij ook is- Hij verlangt naar jouw liefde.
Met al zijn almacht en al zijn heiligheid
Doordat jij bv hardop te durven zeggen dat je Hem vertrouwt
Zo mogen jullie weten, dat God onnoemelijk blij, ja diep geraakt was, was met het jullie jawoord vanmorgen.
God verlangt naar onze liefde omdat hij zo van ons houdt.
Dit is het wonder van de liefde.
Uit echte liefde is alle dwang en vrees verdwenen, zegt de apostel Johannes ergens.
En is dat ook niet precies het wonder uit de tekst van vanmorgen,
Jezus zeg tegen zijn leerlingen: Ik noem jullie mijn vrienden.
Hij zoekt jouw vriendschap.
PWA
Ook dat is die andere kant.
Wij hebben het meestal over Jezus die onze vriend is.
Welk een vriend is onze Jezus, •Die in onze plaats wil staan!
Of: ‘t faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit en vriend als Jezus is.
Amen, Jezus is mijn vriend. Helemaal waar.
Maar het is opvallend dat als de Bijbel spreekt over vriendschap tussen God en een mens.
Dat het dan niet gaat om God de machtige vriend van die mens
Maar altijd omgekeerd – dat die kleine mens een kostbare vriend voor God is.
In het OT zijn dat Abraham en Mozes.
Mensen die zo kostbaar waren voor God dat Hij hen in vertrouwen heeft genomen. Open en kwetsbaar.
God die Abraham in vertrouwen neemt met het oog op het oordeel over Sodom
En net zo Mozes na de zonde van Israel met het gouden kalf
God die open en kwetsbaar contact zoek met Mozes en dan zijn gevoelens deelt en zijn plannen
En hoe Abraham en Mozes dan met respect maar ook zeer openhartig hun mening geven.
Zoals vrienden dat doen.
Precies zo lezen we het hier in Johannes 15
Hoor maar: vs 15
Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.
Voor vrinden verberg je niets, met een vriend wil je juist delen wat kostbaar voor je is. Deelgenoot maken van jouw dromen jouw missie.

Voor Jezus is het aller kostbaarste dat wat Hij van zijn vader heeft gehoord.
Wat is dat?
een wereld verloren in duisternis en schuld terugbrengen in het licht van God
mensen gebonden in zonde en dood, vrijmaken
ja vijandige mensen tot zijn innig geliefde kinderen aannemen.
En die wil van de Vader waarvoor Hij alles heeft gegeven zijn eniggeboren Zoon, wil Jezus delen met zijn vrienden..
Juist daarin wil hij van hun vriendschap genieten
Dat ze met Hem die passie krijgen voor de wil van de vader: mensen redden
Liefde voor God en liefde voor de naaste zijn zo twee kanten van de ene mediale.
Het een bestaat niet zonder het ander.
Van God houden is van mensen houden want god houd van mensen.
En van mensen houden is van God houden want die mensen zijn het voorwerp van zijn liefde
Vrienden van Jezus
Wat geweldig is dit.
Jezus had als Heer zijn leerlingen als dienaren opdrachten kunnen geven.
En zeker hij geeft opdrachten. Hij blijft de Heer.
Zij komen ook als vrienden niet op voet van gelijkheid met Hem.
Maar tegelijk zijn ze meer dan dienaren ..
Ik noem jullie mijn vrienden
Mensen met wie hij zijn hart voor de vader en voor de wereld kan delen.
Vrienden.
Jezus is gesteld op hun vriendschap en dus ook op hun eigen persoonlijke inbreng. Concreet, Vrienden doen er toe. Maken het verschil.
Zoals in de nacht van het verraad Jezus de vriendschap van zijn leerlingen zo vreselijk hard nodig had, jongens waak met me, bid voor me.
Ik reken op jullie vriendschap
Ik heb jullie nodig.
Zo zegt Hij het in vs 14
Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.
Dat is geen voorwaarde, eis vooraf:
De Heer bedoelt niet: je kunt pas mijn vriend zijn als je doet wat ik zeg.
Nee, omdat je mijn vriend bent verwacht ik dat je doet wat ik zeg.
Nee het is de concrete invulling van die vriendschap waarvoor Jezus het initiatief heeft genomen.
vs 16: Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie,.
de basis van de vriendschap is niet of de leerlingen het waarmaken een vriend te zijn,
maar dat Jezus hen tot vrienden heeft verklaard.
Zijn liefde gaat voorop.
Zoals Johannes het later in zijn eerste brief zegt:
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
Jezus heeft zijn liefde voor zijn vrienden getoond door zijn leven voor hen in te zetten, vs 13.
Dat offer is de basis en de bron van hun liefde en vriendschap voor Hem.

Maar dan verlangt hij vervolgens ook echt naar hun vriendschap.
Dan rekent hij er op dat ze ook metterdaad vrienden zullen zijn.
Vriendschap met Jezus is niet dat je het fijn met Jezus hebt met een boekje in een hoekje.
Dat is het gevaar als we het alleen maar hebben over Jezus is mijn vriend.
Dat kan klef worden en egocentrisch
Of dat mensen met en over Jezus spreken als was hij hun persoonlijke vriendje.
Alsjeblieft’
Hij is de eeuwige heilige God
Hij is de Heer van hemel en aarde.
Nee, vriendschap met de Heer is niet klef of mystiek, maar is Hem volgen waarheen Hij ook gaat, is met Hem mee doen.
Dat ze met hart en ziel betrokken bij zijn missie
Vriend van de bruidegom die alleen maar blij is als de bruidegom alle aandacht krijgt
Dat zei Jezus toen en daar tegen zijn leerlingen
Hoe zit dat met ons?
Mag je dit woord tot de leerlingen toen ook op jezelf betrekken?
Zit daar niet heelveel tussen
Tegen hen zei Jezus: ik heb u uitgekozen
Hoe weet ik of ik uitgekozen of uitverkoren ben?
Dat kunnen en mogen we alleen weten via het woord van de leerlingen, de apostelen in spe.
Via zijn leerlingen spreekt de Heer tot zijn hele gemeente.
In het hogepriesterlijke gebed is het de Heer zelf die deze verbinding legt:
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.
Wat voor de leerlingen geldt, geldt ook voor allen die door hun woord in Jezus zullen geloven.
In zijn eerste brief zegt Johannes het zo:

Wat wij als leerlingen gezien en gehoord hebben,
verkondigen we ook aan u,
opdat ook u met ons verbonden bent.
En verbonden zijn met ons
is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
Door het woord van de apostelen ben je dus verbonden met de Heer zelf.
Door hetzelfde geloof
Petrus schrijft
Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij.

De relatie van vriendschap die er tussen de apostelen en Jezus was geldt dus ook voor allen die de boodschap van de leerlingen geloven.
Dus ja de Heer heeft u en jullie uitgekozen
En het eerste teken daarvan is:
Dat is dat u jij vanmorgen weer zijn evangelie hebt gehoord
Daarmee steekt de levende Heer zelf zijn hand naar je uit
Legt hij zijn hand op je
Ziet Hij je aan
Mag je de adem van zijn stem voelen zo dichtbij
Zijn stem die door het evangelie heen zegt:
Ik heb je gezocht
Want ik hou van je
En ik heb je gevonden hier en nu
Zoon van me
Dochter van me.
Heb je mij lief?
Wil je mijn vriend zijn.
Wil je doen wat ik je zeg?
En dan zegt de Bijbel in 1 21 Petrus 1, die verkiezing moet je bevestigen
Geef de heer je hand
Geloof hem met je hart en belijdt hem met je mond
Dan is God uitverkiezing bevestigd
Dan is de cirkel rond
Dan ben je in de trein gestapt die gaat van eeuwigheid tot eeuwigheid
Maar vandaag is die trein van Gods uitverkiezing weer gestopt in dit uur in deze dienst
En weer gaan de deuren wagenwijd open
Je ticket is gekocht en betaald neem het aan en stap in
En je bestemming is het nieuwe Jeruzalem
God heeft de wereld zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft
Jij bent deel van die wereld
Alzo zo lief heeft God Niek gehad
Tilly gehad
Elsemarie gehad
Heeft God vul je eigen naam in zo lief dat hij jou zijn zoon heeft gegeven
En je mag instappen in de trein van het eeuwige leven
Geef de Heer je hand
Schenk hem je vertrouwen
Zeg ja ik wil uw vriend zijn
En je bent behouden
Van nu aan tot in eeuwigheid
En dat hebben jullie gedaan.
Weet dat je God niet meer blij kunt maken dan wanneer je zijn liefde beantwoordt en als vrienden met zijn zoon mee gaat
En hij wil zijn evangelie met je delen
Alles toevertrouwen
Wijsheid gerechtigheid en een volkomen verlossing
Hij deelt door zijn Geest wie God is in het leven van alle dag
Hij deelt met je Gods liefde voor jou en de mensen om je heen
Zijn genade en vergeving
Hij deelt ook met je het verdriet om de zonden
Allereerst die van jezelf
Hij deelt met je zijn toorn zijn woede tegen alles dat de liefde verraadt
Tegen alle vormen van onrecht en leugen
Al of niet in de naam van God
Al of niet met een beroep op de Bijbel
Bidt om zijn Geest die je inzicht geeft
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ‘s Vaders grote daden.
Die je helpt Jezus te volgen
Je kruis op je te nemen
Steeds meer te leven uit zijn genade.

Ik wens jullie toe dat jullie hierin mogen groeien en mogen ontdekken hoe geweldig het is om God steeds meer te leren kennen en hoe blij je hem kunt maken met wat jij voor hem doet als vriend
Om te groeien in het wonder dat liefde alle angst verjaagt.
Dit is zo bevrijdend.
Wees Gods vriend
Heb hem bovenal lief met alles wat in je is
je kracht en verstand en je gaven, met wat jij kunt bieden
Maar ook met je zwakte en met je armoe.
Ja zelfs met je zonde en met je schuld.
Dat als je er een puinhoop van gemaakt hebt, je niet uit angst voor God wegkruipt
Of het krampachtig probeert goed te maken,
Of dat maar gelaten gaat afwachten
maar dat je in al je misère en verdriet naar hem toegaat, omdat je weet: zijn genade is er,
ook voor mij
En dat je mag ontdekken hoe blij je daarmee je hemelse vader maakt
Dat je hem vertrouwt als hij zegt
Zoon van me
Dochter van me
Kom bij me
Met je zonden
Want:
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
Kom bij me met je zonden want daarvoor hen ik mijn zoon gegeven aan het kruis van Golgotha
Hij geeft je zonden overgenomen en weggedragen zover het oosten is van het westen
En dat als alles tegenzit en al je gebeden onverhoord lijken, je dan met al je vragen en je twijfels en je scherven in Gods armen mag werpen.

Dat is God liefhebben met je gebrokenheid
En weet dat je hem daarmee zo blij maakt
Dat je nooit denkt “God ziet me weer aankomen, laat maar”
Nee weet: God zag je van verre al aankomen en is met ontferming bewogen en vliegt op je af en sluit je in zijn armen Zoon van me, dochter van me.
En dat dat je troost en je kracht mag zijn
Dat God zo blij is met je liefde en vertrouwen
Dat raakt hem tot in het diepst van zijn vaderhart
En in die blijdschap dompelt hij je onder.

Niek, Tilly, Else-Marie
Dat je steeds meer mag ontdekken dat de liefde van God voor ons, maar tegelijk ook jouw liefde voor Hem de allergrootste schat is
Dat wordt ons niet ontnomen.
Hij draagt ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Amen


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim