Preek van de week – Sta in de weg of mee op weg. Dooppreek uit Lukas 5: 17-26 en Matteüs 12: 30

Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook ​farizeeën​ en ​wetgeleerden​ die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit ​Jeruzalem​ waren gekomen. De kracht van de ​Heer​ was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het ​bed​ door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hem: ‘Uw ​zonden​ zijn u ​vergeven.’ De ​schriftgeleerden​ en de ​farizeeën​ begonnen zich af te vragen: Wie is die man dat hij deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan ​zonden​ ​vergeven​ dan God alleen? Maar Jezus begreep wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw ​zonden​ zijn u ​vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de ​Mensenzoon​ volmacht heeft om op aarde ​zonden​ te ​vergeven.’ En hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw ​bed​ en ga naar huis.’ 25En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het ​bed​ waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien!’ Lukas 5: 17-26

Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Matteüs 12: 30


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim