Preek van de week – Een vraag: heb je de heilige Geest ontvangen?

Gemeente

De vraag van Paulus aan die groep gelovigen daar in Efese heeft mij altijd getrikkerd.
Hij ontmoet leerlingen. En bij Lukas de schrijver van handelingen zijn leerlingen per definitie volgelingen van Jezus. Medegelovigen dus.

Natuurlijk zullen ze eerst met elkaar gesproken hebben
Maar wat Lukas eruit pikt en belangrijk vindt om aan door te geven is die vraag:
He, vertel eens, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen.
Ik wil die vraag van drie kanten met jullie bekijken.
1, het is een vreemde vraag
2. Het is een verontrustende vraag
3 het is een bevrijdende vraag,

Allereerst een vreemde vraag.
In het contact met deze christenen mist hij iets, ja de heilige Geest
Een vraag die denk ik niet eens bij ons op zou komen
Als wij vragen zouden krijgen, dan betreffen die de inhoud van het geloof, zoals: wie is Jezus de betekenis van zijn sterven.
Of vragen over een levenspraktijk, ethische kwesties
Of de plaats van de Bijbel en de rol van het bidden
Of je visie op de kerk
Maar niet de vraag of iemand wel de Geest heeft.
Kun je dat dan waarnemen?
Hoe dan?
Ik heb dat in mijn opleiding bv over pastoraat nooit meegekregen.
Want bij ons is de Heilige Geest eigenlijk altijd iemand achter de schermen
Wij concluderen en veronderstellen.

Als iemand gelooft dan heeft die persoon ook de heilige Geest, want zonder de Geest kan geen mens geloven.
Dat is een Bijbelse benadering.
Maar kennelijk niet de enige.
Pls kon de Heilige Geest kennelijk ook waarnemen.
Vooral Lukas meldt zowel in zijn evangelie als in het boek Handelingen dat je de Heilige Geest kunt waarnemen in een gelovige.
Bv toen in Hand 6 de gemeente op zoek moest naar geschikte assistenten voor de apostelen ging het om mannen die goed bekend stonden, namelijk: vol van Geest en wijsheid,
Stefanus, een man vol van geloof en heilige Geest
En waarom luisterde in Antiochië iedereen naar Barnabas, omdat hij zo vertelt Lukas in Hand 11 een goed man was, vol van heilige Geest en van geloof.

Hier in Handelingen 19 wordt glashelder dat de Geest niet alleen het geheim achter die goedheid, dat geloof, die wijsheid, die blijdschap is, maar ook dat Hijzelf is waar te nemen.
Zodat je moet zeggen: dit is niet zomaar wijsheid, dit is van de Geest,
dit is niet zomaar geloof, blijdschap, goedheid,
dit is van de Heilige Geest.
Pls miste de heilige Geest in die leerlingen
Wat miste Hij dan?

Ik vind deze vraag niet alleen vreemd, maar ook verontrustend.
Hebben we hier een enorme blinde vlek.
Want wat voor Lukas en Paulus en de eerste christenen toen en daar kennelijk heel duidelijk was, is het voor ons voor mij tenminste niet.
Ik moet er naar op zoek.

Ik heb hier wel bepaalde gedachten en ook ervaringen
Maar kloppen die, is dit niet erg hachelijk?

Ik herinner mij dat ik als tiener eens de diepe verontwaardiging over mij heen kreeg toen ik op de JV had gezegd ds A heeft de Geest en ds B heeft de Geest niet.
Want bij ds A voelde ik dat God tot mij sprak en bij ds B miste ik dat.
Maar dat mocht ik niet zeggen en dat was bovendien heel erg subjectief.

Lastig en hachelijk.
Er zit binnen onze manier van geloven en belijden ook zoveel aan vast.
Want heeft iemand die Geest niet, dan is hij of zij geen kind van God
Rom 8:9
En je kunt alleen bij Christus horen als zijn Geest in je is.
Dus.
Dus zeggen we kijk uit, want je gaat wroeten in jezelf en dan kom je er nooit uit.
Nee, het is veel safer om te vragen: Geloof je echt in Christus en als je dat doet dan kan het niet ande4rs of de Geest zal je leven veranderen, in de vrucht van de Geest blijkt de echtheid van je geloof.
Wij zeggen: richt je op Christus en geloof dan dat zijn Geest in je aan het werk gaat.
Bij de zelfbeproeving voor het avondmaal staat niet een vraag als:
heb je de Geest wel ontvangen?

En misschien vinden we de vraag zelf wel ongepast niet legitiem
Want met zondag 20 van de catechismus mag je dit belijden van de Heilige Geest

Ten eerste dat Hij samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is.
Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven

Van iets dat je mag geloven als vast en zeker, ga je toch niet vragen is het wel zo?
Dus Pls zou op dit punt bij ons op een kerkelijk examen zou zakken
Want hij stelt de vraag wel: hebben jullie de Geest ontvang toen jullie tot geloof kwamen.

Of is er toch iets anders aan de hand.
Ik denk het en ik geloof dat we mogen ontdekken dat deze vraag hoe vreemd en verontrustend ons ook in de oren klinkt, juist heel bevrijdend mag zijn.

In de eerste plaats dit.
Nergens komt hier het mes op tafel.
Nergens de vraag geloof je wel echt, ben je wel echt een kind van God.
Hoor je er wel echt bij

Wat mij hier treft is de verrassende , weldadige ruimte.
Geen meetlatjes
Ik denk dat wij vanuit onze traditie bewust en onbewust last kunnen hebben van die meetlatjes.
Wat is de ware kerk en wat is de ware gelovige. Wat is Bijbels wat is gereformeerd

Op zich prima en eerlijke vragen, maar kijk uit voor oordelen en zelfs uitsluiten.
Hier in Hand 18/19 ontmoeten we twee voorbeelden van gelovigen bij wie waar het nodige ontbrak, maar die toch royaal worden aanvaard als discipelen van de Heer..
Eerst Apollos die catechetisch nog flink bijgespijkerd moest worden.
En hier deze 12 die nog niet meer van Christus wisten dan wat zij van Johannes de doper hadden meegekregen en die geen idee hadden waar Paulus het over had toen hij sprak over de Heilige Geest.
Ze horen er helemaal bij, en dat wordt niet ter discussie gesteld,
maar mogen nog zoveel meer ontdekken en groeien.
En op hun beurt zijn ze daarin heel gewillig, willing to learn, zoals de Engelsen het zo mooi zeggen. Over en weer ruimte

En dat vind ik zo bevrijdend aan die vraag van Paulus
Een vraag naar iets dat ontbreekt maar dan zonder het vingertje, zonder die argwanende diskwalificerende ondertoon.
Maar liefde vol ontdekkend en gunnend.

Als je eens wist wat God jou ons nog veel meer kan leren en geven.
Het is de houding van onze Heer en Meester Jezus Christus zelf
Kom bij me en leer van mij ik ben nederig en zachtmoedig van hart

Dat als je zijn kerk binnenkomt, je je niet bekeken en beoordeeld voelt, maar hartelijk welkom,
waar je veilig je gebreken en twijfels en vragen mag benoemen
Waar je geen argwaan of je geen schrikreactie voelt als je met iets komt wat buiten de orde is.
Een kerk zonder korte lontjes.

Wij zijn anders dan de kerk uit de eerste eeuw.
We hebben bijna 2000 jaar kerkgeschiedenis achter de rug en in onze genen
Met groei en ontdekking, maar ook met beschadigingen en scheefgroei.
We moeten misschien meer afleren dan aanleren

Maar iets van dat royale en die onbevangenheid van wat we meekrijgen uit Handelen 18 en 19, zou dat niet weldadig zijn? Aanvaarding en willing to learn

Maar wat bedoelde Pls nu toen hij vroeg naar de Heilige Geest
Pls vroeg niet naar het verborgen werk van de Geest in ons hart.
De Geest die ons wedergeboren doet worden
De Geest die ons hart opent zodat we het evangelie gaan geloven
De Geest die ons vernieuwt naar het beeld van Christus
De Geest die ons is gegeven en belooft altijd bij je te blijven
Ook als je dat niet zo ervaart
ook als je dat gevoel soms helemaal kwijt bent.

Nee, Paulus heeft het hier over wat door de Geest zichtbaar naar buiten mag komen.
Dr John van Ek theoloog en classicus, deskundig in de Griekse taal, vertaalt in zijn commentaar op Handelingen hier niet met de heilige Geest maar met ‘heilige bezieling’
Hebben jullie heilige bezieling ontvangen toen jullie tot geloof kwamen.
Van Ek wijst er op dat hier in het Grieks heilige Geest zonder lidwoord staat,
niet de heilige geest maar heilige geest.
Dus niet met de nadruk op de persoon van de Heilige Geest maar op wat Hij doet.
De Heilige Geest kan je vervullen en dopen met heilige bezieling.
Dat gebeurde er met Pinksteren toen door de Heilige Geest zijn heilige bezieling op die 120 leerlingen kwam en ze daardoor in alle talen God gingen loven en prijzen.
Dat GEBEURDE ER TOEN Petrus als eenvoudige visser voor het sanhedrin stond en hij door heilige bezieling al die eerbiedwaardige en geleerde heren met de mond vol tanden liet staan.

Dat gebeurde er al eerder toen de Emmausgangers de opgestane Heer aanhoorden en dat ze zeiden: toen begon ons hart te branden toen gingen onze ogen open. Toen gingen we het zien het is de Heer. En daarvan zegt Lukas in Hand 1:4
in de tijd tussen Pasen en hemelvaart heeft de Heer hen met heilige bezieling opdracht gegeven.
En in 1: 5 waar de heer zegt dat Johannes met water doopte maar dat jullie met heilige bezieling worden gedoopt.
Elke keer heilige Geest zonder lidwoord en zoals we dat al tegenkwamen bij Stefanus en Barnabas. mannen vol van heilige bezieling.
Die heilige bezieling is bij Lukas gericht op het belijden en getuigen.
De heilige Geest die je zo bezielt dat je met gezag en met kracht van de Here Jezus kunt vertellen.
Dat miste Pls bij deze twaalf, het vuur de kracht, the empowering presence van de heilige Geest.
Hebben jullie heilige bezieling ontvangen toen jullie gedoopt werden.
Natuurlijk hadden zij als leerlingen van Johannes de doper over de heilige Geest gehoord
Maar dat hij zo aan jou als leerling gegeven kan worden dat je met zijn bezieling kan handelen en spreken, nee, dat wisten ze niet.
Dat was het nieuwe door de opstanding en hemelvaart van de heer
Nu kon zijn geest met heilige bezieling in de gemeente en in de gelovigen komen.
Nu begrijp je ook dat er van uitstorting van de Heilige Geest gesproken kan worden
Als een douche als een stortbui.
Een persoon kun je niet uitstorten
Maar de bezieling die hij geeft die kan hij over je uitstorten daar kan hij je mee dopen.
En dan op de hele gemeente
Ouderen jongeren, vrijen en slaven
Laat je dopen en ontvang deze gave van de Geest zegt Petrus, want die heilige bezieling is voor u en voor uw kinderen en voor iedereen die de Heer erbij roept.
Kennelijk was dat toen de praktijk dat je met je doop ook zo met heilige bezieling werd gedoopt.
Al is weer het aardige van het boek handelingen dat er ook weer uitzonderingen op die regel zijn.
Cornelius de Romeinse hoofdman ontving die heilige bezieling voor zijn doop.
De bekeerde Samaritanen in hand 8 werden eerste gedoopt en pas later die heilige bezieling.
Daar zijn redenen voor te noemen, maar die laat ik nu liggen
Waar het mij om gaat dat er aan de ene kant die stellige belofte en verwachting is dat je als gelovige en bij je doop ook gedoopt kan worden met die heilige bezieling, maar dat het tegelijk in de vrijmacht van de heilige geest blijft om dat ook op een ander moment te doen en te herhalen ook.
Deze 12 worden gedoopt in de naam van de Heer Jezus en Paulus legt hen de handen op en ze gaan bidden in tongen en gaan profeteren, ze gaan met heilige bezieling spreken tot God en tot de mensen.
Pinksteren in Efese.

En wij?
Als Pls hier zou zijn, zou het me eerlijk gezegd niet verbazen als hij ook ons zou vragen naar die heilige bezieling.

En dan hoop ik dat we dan niet beledigd of gepikeerd reageren, maar gewillig.
Vertel ons Paulus, zou dat echt kunnen, mag ons leven als kind van God , als gemeente samen zo gaan stralen en schijnen in heilige bezieling?

Dat we onze harten gaan branden,
dat onze ogen opengaan voor Gods heerlijkheid bij ons en in ons,
dat we op een nieuwe manier gaan vertellen en getuigen, profeteren
dat we op een bezielde manier gaan zingen en bidden in tongen?

En dan weet ik dat Paulus zal zeggen,
voor jullie is de belofte en jullie kinderen
En dat hij zou zeggen,
hebben jullie niet zo’n mooi leerboekje de Heidelbergse Catechismus?
Nou lees dan Zondag 45 eens voor:
Vraag 116: Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk?
Antwoord:
Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist
; bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden Hem daarom bidden en daarvoor danken.

De Heilige Geest is gegeven, maar je moet er ook telkens om blijven vragen
Zoals de Here Jezus het ons ook zelf op het hart heeft gebonden
En het is Lukas die dat heeft opgepikt: Lukas 11

Zoek en bidt en klop op de deur
En je hemelse vader zal heilige bezieling geven aan wie Hem daarom vraagt.

Amen


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim