Preek van de week – de dood van Simson en van Jezus: bevrijdend nieuws! Rechters 16

Gemeente

Het christelijke geloof heeft van die vreemde combinaties.
Van de eerste christenen weten we dat zij thuis het avondmaal met grote blijdschap vierden

Waarom zoo blij.,. zou je vragen.
Omdat de Heer is opgestaan en hij zijn blijdschap met ons deelt door het wonder van de Heilige geest.
En dat is helemaal waar.
Toch ligt in het avondmaal het accent niet op de opstanding, maar op de dood van Jezus.
Pls zegt met het avondmaal verkondigen wij de dood van de Heer tot Hij komt
En dat doen we niet somber maar met jubelende blijdschap.
Blij met de dood van de Heer.
Voor een buitenstaander klinkt dat bizar, om het maar aardig te zeggen

Vanmorgen kijken we daarnaar via Simson en zijn dood.
Zijn sterven verwijst naar het sterven van Jezus
En hoe verschillend ook.
Simson stierf met zijn vijanden en Jezus stierf voor zijn vijanden
Toch ligt er verbinding
Ook met de dood van Simson kon je blij zijn.
De persoon Simson springt eruit in het hele boek Rechters, 4hoofdstukken lang
Zijn hele leven komt in beeld, van voor zijn geboorte tot en met zijn sterven
Van de andere rechters krijgen we alleen maar flarden mee uit hun optreden.

God heeft kennelijk iets bijzonders voor gehad met Simson.
Bijzonder die aandacht voor zijn geboorte

Op een dag verscheen bij haar een engel van de HEER. ‘Tot nu toe was u onvruchtbaar en hebt u geen kinderen gekregen,’ zei hij. ‘Maar nu zult u zwanger worden en een zoon baren.
een Gods wonder.
Wie denkt er niet aan Maria die ook een engel op bezoek kreeg.
De bijzondere plek die Simson vanaf het begin meekreeg een nazireeër te zijn, iemand die aan God is toegewijd.
Daar zit een boodschap in.
De boodschap van Gods bijzondere bemoeienis en plan.
Simson is niet zomaar iemand
Zijn begin is wonderbaar en zijn kracht ook
Een kracht die hij van Gods Geest ontvangt
Want het blijkt dat hij die kracht niet in eigen bezit heeft.
Het is God die hem telkens aanzet en er zijn 2 momenten dat zijn kracht hem helemaal in de steek laat.
De eerste keer in cp 3 na een gevecht is hij tot stervens toe vermoeid en opent God een waterbron zodat hij weer op krachten komt en Simson ook openlijk belijdt, mijn overwinning is uit uw hand.
En de tweede keer in het laatste hoofdstuk toen hij zijn geheim zijn toewijding aan de heer verraadde voor het plezier met een hoer.
Toen nam God gegeven hem zijn krachtaf.

Toch 20 jaar lang een rechter door door de kracht van Gods Geest

Gaandeweg het verhaal voel je zijn dood als een onafwendbaar noodlot naderbij komen.
Deze Simson die zo de grenzen opzoekt,
Dat gaat een keer mis.
In het laatste hoofdstuk wordt de spanning tot eem hoogtepunt opgebouwd

En we hebben allemaal wel onze herinneringen toen we als kind van Simson hoorde.

Ik weet nog dat ik tegen de juf zei, ik zat in groep 5, hoe ontzettend stom maar ook niet geloofwaardig ik het vond dat Simson zich zo liet beetnemen door dat stomme mens Delila.
Maar ja toen was ik nog in de fase dat meisjes al of niet leuke speelkameraadjes waren, maar toch ook best wel vaak moeilijk konden doen en zo ongelofelijk konden zeuren, daar gaf je echt niet aan toe.
Ik weet nog dat juf iets zei als, later denk je er misschien toch anders over.
Mooi niet dacht ik toen
Dat denk ik niet meer.
Maar ook hoe je het bijna aan je eigen ogen hoe voelde hoe Simson werd gevangen genomen en zijn ogen uitgestoken.
Wat een triest einde van je held
Nou ja, behalve tot slot dan, als in de laatste minuut van de wedstrijd toch nog een keer ten goede.
Het kwam gelukkig wel weer goed tussen God en Simson en hij kon zo die nare filistijnen nog even goed een lesje leren.
Gevoel van bitterzoete wraak
Wie het laatst lacht lacht het best
OK Simson was dood, jammer, maar die filistijnen konden ook het niet navertellen

Er liggen parallellen met Jezus
Gods bijzondere tegenwoordigheid
Maar ook dat onherroepelijke van zijn dood.
Het moest ook bij Jezus uitlopen op zijn dood aan het kruis
En de volle aandacht van al de evangeliën daarop
Alleen eindigt het verhaal dat niet zoals bij Simson,
Alle evangelie eindigen met het grote nieuws hij die gestorven is en begraven Hij is op de derde dag opgewekt uit de dood Hij leeft.
Bij Simson eindigt het met zijn dood.
Het droevige einde van een mislukte verlosser?

Ja en nee
Ja, Simson heeft eigenlijk op alle fronten gefaald.
Wat een losgeslagen kerel.
Keuzes vanuit zijn driften
Zijn losbandige relaties
Een geweldenaar en een horenloper.
Verrader van zijn diepste geheim
Zelfs God moest hem loslaten.
Onmogelijke figuur.
Gods grote vergissing?
Nee, toch ook weer niet.

Met een vergelijking was de raid op Dieppe, de aanval van de geallieerden op bezet Frankrijk augustus 1942 een vergissing, nee, maar het was wel een ramp. Vele verliezen, geen resultaat. Geen verlossing.
En toch mede door de lessen van Dieppe is de grote aanval op Dday later een overwinning geworden

Gods weg om de wereld te verlossen gaat naar zijn tbelote in Genesis 3 uitdrukkelijk via de mensen

Het nageslacht van de vrouw moet de slang uitschakelen.
En die weg heeft God heel concreet gevolgd.
Hij is de geschiedenis binnengegaan
Hij heeft de verlossing gezocht en bewerkt via mensen.
Via Abraham en zijn nageslacht
Via Israel in het beloofde land.
God heeft ervoor gekozen vieze handen te maken.
Hij is in onze ellende afgedaald
Hij moest een volk scheppen en apart stellen
Daarvoor was strijd nodig, bloedige gevechten
De farao verdronken
De Kanaänieten gedood
Gods verlossing via mensen van vlees en bloed
Zo ook Simson.
God heeft het geprobeerd met Simson,
En heeft hem een eerlijke kans gegeven
En God heeft heel veel door de vingers gezien, totdat het niet meer kon.

Maar zoals Dieppe aan D-day vooraf ging, zo Simson aan Christus.
Uit Simson leren we:
ja we hebben echt een verlosser nodig, maar wel anders dan Simson.

En het is ook niet zo dat Simson niets heeft bereikt.
13: 5 Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.
Een begin,
En het eerste wat de HEER door Simson heeft gedaan is een invulling van die oude paradijsbelofte.
Voordat de slang vermorzeld wordt gaat God eerst vijandschap zetten

Vijandschap tussen Gods volk en de wereld zonder God

In die dagen was de wereld dominant tegenwoordig in die Filistijnen cultuur

Een hoogontwikkeld volk dat vanuit Griekenland op de kust van Kanaän is neergestreken en daar een samenleving heeft opgebouwd. Cultureel en militair waren zij de Hebreeën veruit de baas
Zij domineerden het volk van God, politiek, militair maar ook cultureel.

Israel geestelijk zwak bood geen partij en schikte zich.
Als er niet was ingegrepen was Israel opgegaan in de Filistijnen cultuur
Het verlossingswerk van God via de nakomelingen van Abraham zou in het niets opgelost zijn

De filistijnen werden de onbesnedenen genoemd.
Geestelijk betekent dat: zij leven uit hun eigen potentie uit hun eigen kracht

In plaats van besneden, en dat betekent geestelijk: leven vanuit Gods verbond, vanuit Gods trouw en genade. Leven in geloof en toewijding.

Dat leven uit God was bijna dood in Israel.
God heeft Simson geroepen om deze dodelijke omknelling te doorbreken.
Door vijandschap te creëren tussen Israel en de Filistijnen.
Bloedige vijandschap.
Ja door de God van de vrede.

Het geweld door Simson
De talloze doden
De dierenmishandeling al die vossen met brandende fakkels in hun staarten
De ecologische ramp de vernietiging van de akkers
God heeft Simson daartoe aangezet,
Want de vrede van God is niet hetzelfde als de vrede van de wereld.
En om zijn vrede te geven moest Hij deze weg gaan.
Door de vijandschap en de klappen die Simson heeft uitgedeeld gaf God Israel weer ademruimte om zichzelf te ontdekken als volk van God.

De grootste klap kwam met zijn dood daar in die filistijnste tempel
De doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Later hebben Samuel, Saul en David die bevrijding voltooid.
En zo had zijn dood toch ook weer een lichte kant en kon je er blij van worden.
En tegelijk, wat een afschuwelijk bloedig drama
Dat God deze weg moest gaan om deze wereld te verlossen.

En in de dood van de Here Jezus blijkt Gods weg nog oneindig veel dieper te gaan
Zijn sterven komt nog dichterbij

Want wilden de mensen Jezus dood hebben?
om onze menselijke vrede te bewaren.
De pax romana de Romeinse vrede, vrede als je maar boog voor Rome, wie deze vrede bedreigde, moest opgeruimd worden

Maar ook de vrede van Israel.
Jezus moest dood om een bloedbad te voorkomen.
Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.
Gods zoon , de volmaakt rechtvaardige, deze mens van zuivere liefde, gedood om onze vrede te handhaven
De vrede van de wereld.
De vrede van de wereld die het zoekt in eigen kracht en wijsheid
Tegenover de vrede die het verwacht uit Gods trouw en genade

De vrede die leeft uit geloof
De vrede van Jezus zelf.
vader niet mijn wil, maar uw wil geschiede
Vader in uw handen beveel ik mijn geest

Die vrede hebben wij als mensheid aan het kruis van Golgotha vermoord
Zijn dood markeert ons fatale bankroet

Ja en tegelijk
In zijn dood gingen niet maar de pilaren om van de tempels van deze wereld
Alles ging om
De vijandschap tussen God en mensen en tussen mensen onderling werd gedood.
Door zijn dood kwam de kracht van vergeving en verzoening en zp van eeuwig leven
Zijn dood betekent dat er voor iedereen ja voor de hele schepping een bevrijding is uit de macht van de zonde
van de haat
van de dood.

In zijn sterven aan het kruis is de beslissing gevallen
En bij het kruis valt voor ons allemaal voor ieder een persoonlijke beslissing
Waar kies je voor

Kies je voor een leven uit je eigen kracht en wijsheid
Of kies je ervoor om je leven uit handen te geven
In handen van de gekruisigde.
De keus tussen geloof en ongeloof
Tussen jezelf overgeven of jezelf handhaven
En die keus valt op Golgotha samen met die andere keus tussen liefde en haat
Dat wil zeggen
Kies je voor jezelf of kies je voor de ander.
Ligt het centrum van jouw leven bij jezelf of bij de ander
De ander met een grote en met een kleine letter.
Geloven en liefhebben is zo van dezelfde stam
De twee kanten van de ene mediale
Niet mijn wil, maar uw wil geschiede
Niet mij belang maar dat van jou

En dat is een echt een keuze!
Want we leven in een bestaan waar het bepaald niet vanzelfsprekend is dat je zo de goede keuze maakt.
Een bestaan waar het recht van de sterkste geldt
Een bestaan waar al te goed buurmans gek is
Een bestaan waar je moet knokken voor je eigen plekje
Een bestaan waar de dood nog altijd het laatste woord heeft voor zover wij kunnen zien.

Waar kies je voor
Een leven dat voor zichzelf opkomt
Of een leven dat zich aan Christus toevertrouwt

Wat heeft je hart de vrede van de wereld of de vrede van Jezus die zelf heeft gezegd mijn vrede geef ik je niet die van de wereld nee mijn vrede.

De tekens van zijn dood hebben we straks weer in eigen handen.
Als je ze eet en drinkt dan verkondig je daarmee
Zijn dood is HET einde AAN vijandschap
Zijn dood is vergeving en vrede
Zijn dood is mijn leven

Avondmaal vieren is zo een demonstratie van geloof
Want ja we mogen jubelen van blijdschap bij zijn dood
Maar we zien het nog niet.
Zeker, we zien tekenen, we zien vrucht van de Geest,
We ervaren de blijdschap van de Geest ondanks alles

Maar tegelijk is de dood er helemaal als nog die laatste vijand
Maar juist aan het avondmaal zeggen we : we verkondigen zijn bevrijdende dood totdat Hij komt

Zijn dood heeft de dood van zijn gif beroofd
Zijn dood maakt dat ik in aftakeling en sterven mag hopen en vertrouwen
Hij is erdoor heen en Hij zal mij erdoorheen thuisbrengen bij God
Hij zal mij bewaren tot de grote dag aanbreekt dat Hij komt

Want dan overwint de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

amen


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim