Paasproject kinderwerk: ontmoetingen met Jezus

Ons verlangen was om kerk-breed met dezelfde thema’s bezig te zijn, zodat de kinderen in hun eigen groepen met dezelfde thema’s bezig zijn als de volwassenen in de kerk, zij het dat de invulling natuurlijk anders zal zijn. Dit biedt bijv. ook kringen de mogelijkheid hier op aan te sluiten en op die manier zoeken we ook met elkaar de verdieping in deze thema’s.
Voor Pasen is in overleg met Ton gekozen voor het thema: “Ontmoetingen met Jezus” In de vorige nieuwsbrief heeft Ton daar ook al wat over geschreven.

Kinderwerk ( groep 1 t/m 4)
Voor de kindernevendienst betekent dit dat de opzet in die 6 weken heel anders zal zijn dan tot nog toe. Omdat het een pilot is, en we dit concept dus willen uitproberen om te zien hoe het werkt en wat we nog kunnen verbeteren, zal er in de kindernevendienst na Pasen weer volgens het huidige concept gewerkt worden. Vanaf september hopen we dan de nieuwe opzet te hebben verbeterd zodat we die kunnen implementeren

Wat betekent dit voor de kinderen?
We gaan werken met zgn. ateliers. Hiermee bedoelen we kleine groepjes van max. 15 kinderen, die vanuit een bepaalde invalshoek met het thema aan de slag gaan. Voor de pilot gaan we van start met 2×4 ateliers; 3 weken lang schrijven kinderen zich in voor een bepaald atelier, en daarna voor 3 weken weer voor een ander atelier.

Met de ateliers hopen we meer aan te sluiten bij de verschillende gaven en talenten van zowel de kinderen, als de jongeren en volwassenen in de kerk. Doordat de ateliers kortdurende projecten zijn, hopen we ook meer gebruik te kunnen maken van de gaven, talenten en creativiteit van mensen in de gemeente die wel betrokken zijn, maar zich niet langdurig kunnen of willen inzetten binnen het kinderwerk in de huidige vorm. Voor het Paasproject zijn al mensen aangetrokken, maar vanaf september zoeken we nog veel meer input van andere gemeenteleden. Dit geeft ook een mooie interactie tussen kinderen en volwassenen, en tussen de gemeenteleden onderling!

Tijdens het Paasproject zullen de volgende ateliers draaien:
Week 1 t/m 3: Dansatelier, Schilderatelier, Spelatelier, Kennnisatelier.
Week 4 t/m 6: Muziekatelier, Schilderatelier, Spelatelier, Kennisatelier.

Hoewel de precieze invulling nog concreet moet worden, zal de focus van het Dans-, Schilder- en Muziekatelier wel duidelijk zijn. Bij Spelatelier zal het verhaal door middel van spel worden verwerkt, en bij Kennisatelier zal de nadruk vooral liggen op kennisoverdracht en de kinderen uitdagen om meer feitenkennis rondom het verhaal op te doen. Daarom vermoeden we dat dit meer geschikt zal zijn voor kinderen uit groep 3 en 4, maar leergierige en feitengerichte kinderen uit groep 1 en 2 zijn natuurlijk ook welkom.

De kinderen kunnen zich op 15 februari in de Pelgrim voor en na de dienst inschrijven voor 2 ateliers op lijsten die zullen hangen op de plek waar ook de kringlijsten hingen. We willen daarbij de ouders vooral aanmoedigen om al van te voren eens met de kinderen te bespreken wat zij leuk zouden vinden, en ze waar nodig wellicht ook wat te sturen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:

Elk kind schrijft zich voor 2 ateliers in, nl. voor de eerste 3 weken en de laatste 3 weken.

Het maximale aantal per atelier staat op de lijst aangegeven. VOL = VOL! Zet er dus a.u.b. geen extra namen meer bij!
Kinderen die zich niet hebben ingeschreven én gastkinderen zullen door de assistenten naar een atelier waar nog plek is worden begeleid.
De kinderen vertrekken net als anders na het kindermoment uit de dienst. We zullen dan centraal beginnen met alle kinderen tezamen in één van de lokalen bij de ingang, waar we ze het verhaal vertellen en wat met ze zingen. Daarna gaan de kinderen naar hun atelier. De kinderen komen NIET voor de zegen terug in de dienst, maar zullen in hun eigen kleine groepje afsluiten met een zegenlied. Na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar weer allemaal tijdens de koffie. Vooral voor de jongere kinderen (groep 1 & 2) is het misschien goed als ze door hun ouders worden opgehaald in de desbetreffende ruimte. Op een groot vel papier zal elke zondag te zien zijn welk atelier in welke ruimte plaats vindt.

Mochten er nog vragen zijn, schiet dan gerust één van de leden van de Denktank Kinderwerk aan: Hanneke v.d. Made, Jeroen Grandia, Janinka van Gogh, Lianne ten Ham, Wim Booij, Eveline Cowley


Terug naar nieuwsoverzicht
NGK de Pelgrim
NGK de Pelgrim